प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
बैशाख ७, २०७९ प्रदेश स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८
असोज १५, २०७८ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८
पुस २९, २०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७
पुस २८, २०७७ द्वन्द्व प्रभावित स्वरोजगार कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७६
पुस २८, २०७७ चलचित्र तथा वृत्तचित्र उत्पादनका लागि अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, 2076
पुस २८, २०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
पुस २८, २०७७ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७६
पुस २८, २०७७ द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र आश्रित परिवारलाई स्वरोजगारका लागि मेशिनरी औजार सामाग्री र अन्य वस्तु प्रदान गर्ने
पुस २८, २०७७ प्रदेश नं ५ टेलीसेन्टर सञ्चालन निर्देशिका २०७५
पुस २८, २०७७ प्रदेश मामिला सुचना केन्द्र निर्देशिका
पुस २८, २०७७ विपद् कोष संचालन निर्देशिका