प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत १५, २०७९ माननीय मन्त्रीज्यूहरुको जिम्मेवारी हेरफेर सम्बन्धी सूचना
चैत १४, २०७९ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ को क्र.सं. १ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी विनियम, २०७९ र लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०७९ सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा जिम्मेवारी हेरफेर र नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
चैत २, २०७९ मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा पुनर्गठन, नियुक्ति तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना
फागुन १८, २०७९ थप जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धी सूचना
फागुन १, २०७९ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९
फागुन १, २०७९ प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को अनुसूची-१ मा हेरफेर सम्बन्धी सूचना
फागुन १, २०७९ मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना, २०७९
फागुन १, २०७९ लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी सूचना, २०७९
माघ २२, २०७९ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (चौथो संशोधन) निर्देशिका, २०७९