आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश 

मुकाम: बुटवल, रुपन्देही

 

अफिस फोन ०७१-५५०६२७
प्रशासन फोन: ०७१-५४२३४३
कानुन फोन: ०७१-५४९००२
शान्ति सुरक्षा फोन: ०७१ - ५४७७२०
सूचना केन्द्र फोन: ०७१-५४९६६२
फ्याक्स: ०७१-५५०६११
टोल फ्री नं: १६६०७१५२०२०
Facebook:  https://www.facebook.com/moial.p5/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/moiac-lumbini

Map


View Larger Map