आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

मुकाम बुटवल, रुपन्देही

लुम्बिनी प्रदेश 

अफिस फोन: ०७१-५५०६२७ 

प्रशासन फोन : ०७१-५४२३४३ 

कानुन फोन : ०७१-५४९००२ 

शान्ति सुरक्षा फोन : ०७१ -५४७७२० 

सूचना केन्द्र फोन : ०७१-५४९६६२ 

फ्याक्स :०७१-५५०६११ 

टोल फ्री नं: १६६०७१५२०२०