प्रशासन, योजना तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको कार्यविवरण

 • कार्यक्रम तथा वजेटको तर्जुमा गरी, गराई आधिकारिक राय ठहरसहित पेश गर्ने तथा स्वीकृतिबमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने, गराउने ।
 • मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्ने, देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्ने, गराउने र आवश्यकतानुसार समन्वय गर्ने, गराउने ।
 • रिक्त पदहरू लोकसेवा आयोग वा अन्य सम्वन्धित निकायहरूमा माग पठाउने व्यवस्था गर्ने वा दरवन्दी पूर्ति गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
 • मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पदस्थापना, तालिम, विभागीय कारवाही, अवकाश आदि जस्ता कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषयमा राय ठहरसहित पेश गर्ने र निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने वा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम निर्णय दिने ।
 • लेखा सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन दिने ।
 • प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम रकमान्तर, खर्चको स्वीकृति दिने, ठेक्का पट्टा सदर गर्ने, मालसामान खरीद तथा लिलाम विक्रिको स्वीकृति दिने ।
 • मन्त्रालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सम्पति विवरण तथा व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने ।
 • मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा गरी गराई स्वीकृतिबमोजिम कार्य सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
 • भौतिक साधनहरूको अद्यावधिक विवरण राख्न लगाई सोको स्याहार सम्भार मर्मत र संरक्षण गर्न आवश्यक निर्देशन दिने ।
 • अधिनस्थ कर्मचारीहरूको कार्यमा मार्गदर्शक बनी कर्मचारीहरूको गुनासो र विवाद व्यवस्थापन, सुपरीवेक्षण र आवश्यकतानुसार निर्देशन, नियन्त्रणका साथै कर्मचारीहरुलाई विभिन्न उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको लागि सिफारिस समेत गर्ने ।
 • कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तयार गर्ने र प्रोत्साही पुरस्कार, सरुवा, वढुवा तथा अन्य आवश्यक कारवाही गर्न सिफारिश सहित सचिव समक्ष पेश गर्ने ।
 • प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम टेण्डर आमन्त्रित गर्ने, स्वीकृत गर्ने वा शर्त अनुसारको कार्य भए नभएको सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक कारवाही गर्ने वा गर्न स्वीकृतिको लागि सचिव समक्ष पेश गर्ने ।
 • कर्मचारीहरूको विदा/काज सिफारिश गर्ने वा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम स्वीकृत गर्ने ।
 • मातहत कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व अनुसार काम गरे नगरेको निरीक्षण, निर्देशन, सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने ।
 • प्रदेश भित्रका गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको अभिलेख राख्नुका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • अन्तर प्रदेश सम्बन्ध र समन्वय कायम गर्दै सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण र प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमाका साथै कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने,
 • विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्य, प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन लगायत प्रदेशस्तरमा विपद्सँग सम्बन्धित सबै कार्यहरु गर्ने,
 • प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक विदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने,
 • प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुर्नस्थापनका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा आवश्यक कार्य गर्ने,

 

सुरक्षा समन्वय महाशाखाको कार्यविवरण

 • प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघसँगको समन्वय र सहकार्य गर्ने,
 • अति विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने,
 • संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसंगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान प्रदान र समन्वय गर्ने,
 • प्रदेश प्रहरी संचालन, व्यवसथापन र नियमनका कार्यहरु गर्ने,
 • प्रदेश भित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय कायम गर्ने,
 • अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग पु¥याउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
 • प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र कैदी बन्दीहरुको स्थानान्तरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने,
 • सामुदायिक प्रहरी गठन तथा प्रदेश भित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने,
 • संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
 • प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सो को कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण गर्ने गराउने,
 • प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्धन, सूवना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन, प्रदेश भित्र टेलिसेन्टर संचालन, व्यवस्थापन र नियमन लगायतका कार्यहरू गर्ने,
 • प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित संचार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नविकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने,
 • साइवर सुरक्षा तथा अनुगमन, छापासंचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, आचार संहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, बर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन गर्ने,
 • प्रेस, सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने,
 • श्रमजीवि सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन,
 • प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • केबुल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • चलचित्र निर्माण, हल संचालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन लगायतका कार्यहरू गर्ने,
 • मातहत कर्मचारीहरूको विदा÷काज सिफारिश गर्ने वा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम स्वीकृत गर्ने,
 • मातहत कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व अनुसार काम गरे नगरेको निरीक्षण, निर्देशन, सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने ।

 

कानुन तर्जुमा महाशाखाको कार्यविवरण

 • कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • प्रदेशसभामा पेश हुने बिधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी अवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
 • फौजदारी कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयन, अपराध तथा यातना पीडितको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिका साथै निवारक नजरबन्द र स्थान हद सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • पारिवारिक मामिला ९विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार० सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 • सूचनाको  हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
 • प्रदेशस्तरको विद्युतीय संचार माध्यम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने,
 • ऐन, अध्यादेश,  नियम, गठन आदेश आदिका सम्वन्धमा सम्वन्धित मन्त्रालयलार्इ परामर्श दिने,
 • प्रदेशलार्इ नयाँ कानून अवश्यक पर्ने नपर्ने सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सो सम्वन्धमा सैदान्तिक सहमती प्रदान गर्ने सम्वन्धि कार्य गर्ने,
 • प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने,
 • मन्त्रालयसँग सम्वन्धित ऐन, नियम, गठन आदेश र सूचना आदिको मस्यौदा तयार गर्ने सम्वन्धि कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयलार्इ बिपक्षी बनाएर दायर भएका मुद्दा, पुनरावेदन, रिट वा अन्य दावीहरुको लिखित जवाफ प्रतिउत्तर तयार गर्ने,
 • संसद समितिहरुमा उपस्थित भर्इ सरकारी बिधयक र गैर सरकारी बिधेयकमा मन्त्रालयको धारणा राख्ने, 
 • कानूनको एकिकरण र संहिताकरण सम्वन्धि कार्य गर्ने,

शाखा अधिकृत, प्रशासन तथा योजना शाखाको कार्यविवरण

 • मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण लगायत सम्पूर्ण अभिलेख राख्ने,
 • कर्मचारीहरुको काज तथा विदाको अभिलेखलाई दुरुस्त राख्ने,
 • दर्ता चलानीसम्बन्धी कार्यको व्यवस्था गर्ने ।
 • मन्त्रालयको पालो पहरा आदिको व्यवस्था मिलाउने ।
 • सवारी चालकहरूको खटन—पटनसम्बन्धी कार्य निर्देशानुसार गर्ने ।
 • मन्त्रालयको विजुली, पानी, सरसफाइ लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिई सोसम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू गर्न सिफारिश साथ पेश गर्ने ।
 • मन्त्रालयलार्ई नियमितरूपमा आवश्यक पर्ने जिन्सी सामान खरिद व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने, सुरक्षित  भण्डारणका साथै आवश्यकतानुसार बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सिफारिश गर्ने,
 • जिन्सी मालसामानको मर्मत–सम्भार, मिन्हा, हस्तान्तरण लिलाम आदि कार्यको लागि सिफारिस गर्ने ।
 • छपाइसम्बन्धी सबै किसिमका कार्यहरूको निर्देशानुसार व्यवस्था मिलाउने ।
 • सरकारी गाडीहरूमा इन्धन आपूर्ति गराउने र मर्मत सम्भारको व्यवस्था निर्देशानुसार मिलाउने ।
 • निर्णयबमोजिम तोकिएको अवधिभित्र जिन्सी निरीक्षण व्यवस्था मिलाउने ।
 • खरिद इकाई सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।
 • मौज्दात रहेका सामाग्रीहरूको माग फाराम स्वीकृत गर्ने र दाखिला प्रतिवेदन फाराम र खरिद आदेशमा शाखा प्रमुखको रुपमा दस्तखत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
 • मन्त्रालयसँग सम्वन्धित योजनाहरूको छनोट गरी योजनाको प्रारूप तयार गरी प्रारम्भिक कारवाही अगाडि वढाउने ।
 • स्वीकृत योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गराउने ।
 • अनुगमन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, अनुगमन व्यवस्थापन गर्ने र एकीकृत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुखको अनुपस्थितिमा उक्त शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्ने ।
 • मन्त्रालयका नीति निर्देशानुसार सम्पादन गरिनुपर्ने अन्य तोकिएका कार्यहरू गर्ने ।

 

शाखा अधिकृत, माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयको कार्यविवरण

 • स्वदेश एवं विदेशवाट प्राप्त हुने टेलिफोन कलहरू प्राप्त गरी प्रेषित गर्ने र उनीहरूसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क गराउने ।
 • मन्त्रीज्यूसँग भेट गर्न आउने स्वदेशी, विदेशीहरू पाहुनाहरू सँग संपर्क गराउने (भेट गराउने) ।
 • मन्त्रालय, विभिन्न कार्यालय तथा निकायका साथै राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधीहरूको उपस्थितिमा हुने वैठकहरूको चाँजोपाँजो मिलाउने, वैठकमा जलपान आदिको प्रवन्ध गर्ने ।
 • गोप्य पत्रहरू, वैठक समारोह आदिका निम्तो कार्डहरू अनुसार कार्यक्रम वनाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको भेटघाट Appointment को व्यवस्था मिलाउने ।
 • निर्णयार्थ पेश हुने र भएका टिप्पणी फायलहरू यथासमयमा पेश गर्ने र निर्णय पश्चात् सम्वन्धित ठाँउहरूमा तुरुन्त पठाउने ।