प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र कार्यकारी समितिका निर्णयहरु