प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस २४, २०७८ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
पुस १६, २०७८ प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मंसिर ५, २०७८ उद्यम विकास कोष सञ्चालन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन ३२, २०७८ प्रदेश न. ५, प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन, पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
साउन १०, २०७८ प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०७८
बैशाख २८, २०७८ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८
बैशाख २८, २०७८ सुशासन नियमावली, २०७७
बैशाख २८, २०७८ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
फागुन १७, २०७७ सुशासन नियमावली, 2077
पुस २९, २०७७ वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७
पुस २९, २०७७ उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७
पुस २८, २०७७ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७