प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
पुस २९, २०७७ प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि, 2077
पुस २९, २०७७ सञ्चारमाध्यमलाई कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
पुस २९, २०७७ विपद् उद्दार खर्च सञ्चालन कार्यविधी, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, 2077
पुस २९, २०७७ प्रदेश स्वास्थ्य तालिम सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
पुस २८, २०७७ COVID-19 कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७