प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
असार २१, २०७८ सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष ऐन, २०७८
असार २१, २०७८ विश्वविद्यालय ऐन, २०७८
जेठ १८, २०७८ पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७
बैशाख २८, २०७८ बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
फागुन १७, २०७७ बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ प्रदेश सडक ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
पुस २९, २०७७ लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६