साउन १०, २०७८

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७८।०३।२९ मा स्वीकृत भएको  "प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली,  २०७८" सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ ।