कम्यूटर अपरेटर (करार) परिचय

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम राम बहादुर गरंजा
जन्म मिति भदौ ५, २०७८
टेलिफोन नम्बर 9857060113
इ-मेल garamjaskumar@gmail.com