कम्यूटर अपरेटर (करार)

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम राम बहादुर गरंजा
टेलिफोन नम्बर 9857060113
ईमेल garamjaramu2041@gmail.com